Pirkimo taisyklės

AUTOFOKUS.LT PRODUKTŲ PIRKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens (toliau – Klientas), pageidaujančio įsigyti ir įsigyjančio prekes ir paslaugas (toliau – Produktai) iš MB Autofokus (el. parduotuvė www.autofokus.lt), įmonės kodas 306625168, adresas Perkūnkiemio g. 19, LT-12120, duomenys apie bendrovę kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, telefono numeris 
+370 600 55 100, elektroninio pašto adresas info@autofokus.lt (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1.1. Klientu laikomas:
 • 1.1.1. Klientas – vartotojas yra fizinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo Produktų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais;
 • 1.1.2. Klientas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo Produktų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Klientas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, atlikus Pardavėjo prašomas registracijas ar pateiktus įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
 • 1.2. Klientas Produktus gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Klientas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Kai Klientas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti Produktų. Jei Klientas atlieka užsakymus, pavyzdžiui, suformuoja Produktų krepšelį, pateikia užsakymą el. paštu, užsako Produktus atvykęs į Pardavėjo prekybos vietą, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko bei įsipareigojo jų laikytis.
 • 1.3. Kai Klientas Produktus įsigyja nuotoliniu būdu, pavyzdžiui iš Pardavėjo el. parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Kliento ir Pardavėjo.
 • 1.4. Klientas taip pat privalo susipažinti su Privatumo politika, kurioje nurodomos pagrindinės Pardavėjo taikomos asmens duomenų tvarkymo ir privatumo sąlygos. Klientui užsakant Produktus iš Pardavėjo laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
 • 1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles bet kuriuo metu, pateikdamas Klientui pranešimą apie pakeitimą raštu (įskaitant el. paštu arba pakeičiant pirmiau nurodytą „Paskutinį kartą atnaujinta“ datą). Tokie pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo.
 • 1.6. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
 • 1.7. Klientas arba Kliento atstovas pareiškia ir garantuoja, kad, jis (ji) turi teisę, įgaliojimus ir kompetenciją veikti Kliento vardu ir kad jis (ji) visa apimtimi perskaitė ir suprato šias Taisykles.

2. PRODUKTAI

 • 2.1. Pardavėjo siūlomų Produktų asortimentas, jų savybės, techninės specifikacijos ir kiti duomenys bei paslaugų teikimo sąlygos ir reikalavimai (kaip Produktas apima paslaugą) gali būti nurodomi Pardavėjo interneto svetainėje www.autofokus.lt, kainoraščiuose, komerciniuose pasiūlymuose ir kituose dokumentuose. Produktų asortimentas ir kita informacija apie juos pateikiama tik informaciniais tikslais. Produkto nurodymas asortimente nereiškia, kad Pardavėjas užsakymo pateikimo metu būtinai turės Produktą ar pakankamą Kliento pageidaujamą jo kiekį.
 • 2.2. Pardavėjo interneto svetainėje, el. parduotuvėje ar kituose dokumentuose (pvz. komerciniuose pasiūlymuose ir pan.) atvaizduoti Produktai savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Produktų dydžio, formos ir spalvos dėl ribotų atvaizdavimo galimybių, Kliento naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Be to, kai kurių konkrečių Produktų techninės specifikacijos, charakteristikos Parduotuvėje gali būti neskelbiamos arba nurodomos kodų pavidalu. Todėl, jei Klientui reikia tikslių matmenų ar kitų charakteristikų, Produkto naudojimo sąlygų jis turi paprašyti Pardavėjo pateikti konkretesnę informaciją prieš pateikdamas atitinkamą Produkto užsakymą.
 • 2.3. Produktų naudojimui gali būti nustatyti specialūs reikalavimai, pavyzdžiui, sertifikatų turėjimas, apmokymai, reikalavimai patalpoms, taip pat gali būti reikalingos komplektinės dalys ar programinė įranga, kurios/ kuri nėra sudėtinė Produkto dalis. Kai Produktas yra paslaugos, jų teikimui Pardavėjui gali būti reikalinga papildoma informacija (pavyzdžiui, prisijungimo duomenys, leidžiantys prisijungti prie sugedusio prietaiso, prietaiso specifikacijos ir pan.).
 • 2.4. Produktų naudojimui gali reikėti diegti specialią programinę įrangą ar atlikti tam tikrus reguliarius programinius ir techninius atnaujinimus. Klientas šiuos veiksmus atlieka savo jėgomis ir rizika. Pardavėjas neįsipareigoja atlikti tokių atnaujinimų ar pateikti programinės įrangos, jei ji gamintojo nėra komplektuojama su Produktu ir jei Klientas neužsako tokios papildomos paslaugos.
 • 2.5. Programinės įrangos pardavimo ir perdavimo sąlygos:
 • 2.5.1. Kai Produktas yra programinė įranga, jis parduodamas bei perduodamas pagal programinės įrangos gamintojo nustatytą tvarką;
 • 2.5.2. Programinės įrangos licencijos, prisijungimo kodai, raktai galioja tiek laiko, kiek nustato gamintojas;
 • 2.5.3. Programinę įrangą Klientas instaliuoja, prižiūri ir atnaujina savo jėgomis ir rizika. Pardavėjas neatsako už programinės įrangos tinkamą veikimą, klaidas, taip pat Klientui galinčią dėl programinės įrangos naudojimo kilti žalą, įskaitant bet neapsiribojant duomenų praradimą ar sugadinimą. Visos dėl to kylančios pretenzijos turi būti reiškiamos tiesiogiai programinės įrangos gamintojui.
 • 2.6. Klientas perka ir naudoja Produktus Kliento veikloje savo sąskaita ir savo rizika. Pardavėjas neatsako ir neatlygina Kliento nuostolių jei paaiškėja, kad Produktas yra kokybiškas, tačiau Klientui netinka dėl Kliento netiksliai apskaičiuotų matmenų, neįvertintų produkto techninių charakteristikų ar Kliento žinių trūkumo, trukdančio tinkamai naudotis Produktu.

3. PRODUKTŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 • 3.1. Klientas gali užsakyti Produktus, pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
 • 3.1.1. El. parduotuvėje (internetu), užsiregistruodamas bei sukurdamas savo paskyrą arba suformuodamas Produktų krepšelį kaip neregistruotas vartotojas;
 • 3.1.2. El. paštu;
 • 3.1.3. Telefonu;
 • 3.1.4. Pardavėjo veiklos (prekybos) vietose.
 • 3.2. Klientas, Užsakydamas Produktus vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, užpildo elektroninę užsakymo formą, suvesdamas būtiną informaciją ar pateikia, atsiunčia Pardavėjo nurodytu būdu būtiną užsakymui informaciją (toliau – Užsakymas).
 • 3.3. Pardavėjas gali numatyti, kad tam tikrus Produktus galima įsigyti tik tam tikru būdu, pavyzdžiui tik el. parduotuvėje, tik fizinėse prekybos vietose.
 • 3.4. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, išsirinkęs perkamus Produktus ir suformavęs Produktų krepšelį, pateikia būtinus Užsakymui duomenis, susipažįsta su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“ (jei tokia nuoroda yra), atlieka išankstinį mokėjimą, jei toks mokėjimo būdas yra pasirinktas, ir Pardavėjas patvirtina Užsakymą, atsiųsdamas Užsakymo patvirtinimą (el. paštu ir / ar telefonu ir/ar žinute Kliento el. parduotuvės paskyroje).
 • 3.5. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Klientui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas, patvirtinimą, kad gauti Produktai, kuriuos Klientas pageidavo įsigyti ir pan.
 • 3.6. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Kliento Užsakymui. Sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • 3.7. Pardavėjui patvirtinus Užsakymą Klientas įsipareigoja sumokėti Produktų kainą bei priimti užsakytus Produktus.
 • 3.8. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Užsakymo, pavyzdžiui, Klientas nurodo Produktų pristatymo adresą ten, kur Pardavėjas nevykdo pristatymo, Klientas nenurodo Produkto pristatymo adreso, Produkto specifikacijų, Pardavėjas neturi Kliento norimo Produkto ar reikiamo jo kiekio, Klientas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Klientas nepatvirtino, kad turi reikiamą kvalifikaciją ar sertifikatus Produktų naudojimui, ar dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Klientui.
 • 3.9. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai užsakyti Produktai perduodami Klientui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 • 4.1.  Klientas turi teisę:
 • 4.1.1. Pirkti Produktus, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
 • 4.1.2. Klientas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
 • 4.1.3.  Grąžinti ir/ ar pakeisti nekokybiškus ir/ ar netinkamai sukomplektuotus Produktus, reikalauti ištaisyti jų trūkumus, pasinaudoti Produktams taikomomis garantijomis;
 • 4.1.4. Į kitas Taisyklėse ir/ ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 • 4.2.  Klientas įsipareigoja:
 • 4.2.1. Sumokėti Produktų bei jų pristatymo kainą, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant Produktus ir priimti užsakytus Produktus;
 • 4.2.2. Priimdamas Produktus juos apžiūrėti ir patikrinti, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus Produkto defektus, Produkto modelio, komplektacijos neatitikimą Kliento Užsakymui, netinkamą ar ne visą paslaugų suteikimą;
 • 4.2.3. Patikrinti, ar įsigytas Produktas (įskaitant ir suteiktas paslaugas) yra kokybiškas, ir nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtus Produkto kokybės trūkumus, Produkto modelio ar komplektacijos neatitikimą, kurių nebuvo galima pastebėti Produkto perdavimo metu;
 • 4.2.4. Pasirinkęs Produkto pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
 • 4.2.5. Apmokėti Produkto grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Klientui;
 • 4.2.6. Pateikti teisingus registracijos, ar Produkto pristatymui ar paslaugų teikimui reikalingus duomenis, saugoti registracijos duomenų slaptumą, nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Kliento registracijos duomenys, ar Kliento duomenys, reikalingi Produktų pristatymui ir sutarties vykdymui;
 • 4.2.7. Neperduoti tretiesiems asmenims Produkto Užsakymo numerio, Užsakymo dokumentų ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Kliento žinios ir sutikimo užsakyti ar atsiimti Produktus už Klientą;
 • 4.2.8. Nenaudoti Pardavėjo interneto svetainės ir el. parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam jų veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti jais;
 • 4.2.9. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • 5.1.  Pardavėjas turi teisę:
 • 5.1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę įsigyti Produktus jei Klientas bando pakenkti Pardavėjo, jo interneto svetainės ar el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;
 • 5.1.2. Laikinai arba visam laikui nutraukti el. parduotuvės ar interneto svetainės veikimą, el. parduotuvę, interneto svetainę ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti el. parduotuvės, interneto svetainės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Klientų skaičių, keisti fizinės prekybos vietas ir juose teikiamų paslaugų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;
 • 5.1.3. Anuliuoti Užsakymą, jei Klientas jo laiku neapmoka, nepateikia ar nepatikslina Užsakymui būtinų duomenų, taip pat kitais Taisyklėse numatytais atvejais.
 • 5.1.4. Pakeisti Taisykles, Produktų kainas, pirkimo sąlygas ir/ ar bet kokias kitas su Produktų pardavimu susijusias instrukcijas.
 • 5.2. Pardavėjas įsipareigoja:
 • 5.2.1. Laiku ir tinkamai pateikti Produktą Klientui;
 • 5.2.2. Jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pateikti Produkto (jo dalies) Klientui, pasiūlyti Klientui analogišką ar savo savybėmis itin panašų Produktą, o Klientui atsisakius priimti tokį Produktą, grąžinti Klientui jo sumokėtus pinigus už visą Užsakymą arba už trūkstamų Produktų dalį per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Klientui sutikus pakeisti Produktą į pigesnį, jam grąžinamas kainų skirtumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Klientui sutikus pakeisti Produktą į brangesnį jis turi apmokėti kainų skirtumą;
 • 5.2.3. Gerbti Kliento privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą.

6. PRODUKTŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

 • 6.1. Produktų kainos yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu bei kitais mokesčiais, nebent iš pateiktos informacijos matyti, kad jie nėra įskaičiuoti. Produktai Klientui parduodami kainomis, galiojančiomis Užsakymo pateikimo momentu. Jei Klientas nesutinka su Produkto kaina, jis negali tęsti Užsakymo.
 • 6.2. Jeigu Produkto kaina internete ir fizinėje parduotuvėje nesutampa, teisinga laikytina parduotuvės kaina. Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie Produktus gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą, ir nesutapti su interneto svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta interneto svetainėje ir el. parduotuvėje. Kainos nurodytos interneto svetainėje ir el. parduotuvėje gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo.
 • 6.3. Produktų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai Produktų kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Klientas nesutinka įsigyti Produkto nauja kaina, Klientas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu info@autofokus.lt. Anuliavus Užsakymą Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Klientui jo sumokėtą kainą už Produktus.
 • 6.4. Už užsakytus Produktus Klientas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis Užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie Užsakymo, daugiau apie Pardavėjo siūlomus mokėjimo būdus bei jų taikymo ir panaudojimo galimybes žiūrėkite čia):
 • 6.4.1. Naudojantis elektronine bankininkyste;
 • 6.4.2. Banko pavedimu;
 • 6.4.3. Grynaisiais pinigais;
 • 6.4.4. Mokėjimo kortele;
 • 6.4.5. Išsimokėtinai;
 • 6.4.6. Atidėtu mokėjimu verslui.
 • 6.5. Jei Pardavėjas nenurodo kitaip, Produktų pristatymas ir kitos Pardavėjo siūlomos papildomos paslaugos yra mokamos ir jų kaina nėra įskaičiuota į Produktų kainą. Produktų pristatymo ir papildomų paslaugų mokesčiai pateikiami Klientui prieš pateikiant Užsakymą.
 • 6.6. Produktų kainos taip pat neapima muitų mokesčių ar kitų papildomų mokėjimų bei Klientui kylančių mokestinių prievolių, jei tokie mokesčiai ar mokėjimai yra taikomi. Klientas tokius mokesčius privalo apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti pats. Pardavėjas neatsako, jei Klientui nesumokėjus atitinkamų mokesčių Pardavėjas dėl to negali išsiųsti/ pristatyti Produktų Klientui ar Klientas negali jų atsiimti.
 • 6.7. Pasirinkus išankstinį apmokėjimą už Produktus, išankstinis apmokėjimas turi būti atliktas per 7 dienas nuo Užsakymo suformavimo. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma įskaitoma Pardavėjo sąskaitoje. Klientui laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti Produktus ir Pardavėjas turi teisę anuliuoti Užsakymą be atskiro pranešimo.
 • 6.8. Išankstinio apmokėjimo atveju, Užsakymas pradedamas vykdyti ir Produktų pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Kliento mokėjimą ir patvirtina Užsakymą. Pardavėjui atmetus apmokėtą Užsakymą, Kliento sumokėta pinigų suma grąžinama Klientui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Kai Klientas už Produktus atsiskaito jų pristatymo ar atsiėmimo metu, Užsakymas pradedamas vykdyti ir Produktų pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po Užsakymo patvirtinimo.
 • 6.9. Pardavėjas gali numatyti, kad tam tikriems Produktams ar pirkimams taikoma tik išankstinis mokėjimas arba reikalauti avansinio mokėjimo. Avansinio mokėjimo atveju Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus avansinį apmokėjimą. Galutinis visos Produkto kainos apmokėjimas privalo būti atliktas Pardavėjo nurodytu terminu.
 • 6.10. PVM sąskaita-faktūra, Pardavėjo nuožiūra, Klientui pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu arba įteikiama Klientui atsiimant ar pristačius Produktus. Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

7. PRODUKTŲ PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO SĄLYGOS

 • 7.1. Klientas įsigytus Produktus gali atsiimti pats arba užsakyti mokamą Produktų pristatymo į Kliento nurodytą vietą paslaugą. Produktų pristatymo būdai ir jiems taikomi reikalavimai nustatomi Pardavėjo, detalesnė informacija pateikiama čia. Pristatymo būdų pasirinkimas gali skirtis, atsižvelgiant į vietovę, kurioje Klientas pageidauja gauti Produktus, ir Produkto gabaritus.
 • 7.2. Klientas pasirenka Produkto pristatymo ar atsiėmimo būdą Užsakymo pateikimo metu. Produktų pristatymo kaina Klientui parodoma Užsakymo pabaigoje, prieš atliekant mokėjimą. Produktų pristatymo kaina sumokama kartu su mokėjimu už Produktus.
 • 7.3. Kliento vardu Produktus atsiimančio asmens gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimo atstovauti Klientą dokumentą, taip pat Klientui atsiųstą informaciją apie Užsakymą.
 • 7.4. Apie tikslią Produktų pristatymo ar atsiėmimo datą ir laiką Klientas informuojamas el. paštu ir /ar telefonu, ir/ar žinute Kliento paskyroje. Pardavėjas negarantuoja, kad Produktai visais atvejais bus pristatyti ar paruošti atsiėmimui per Klientui nurodytus pristatymo ar atsiėmimo terminus, ypač jei užsakomo Produkto nėra Pardavėjo sandėliuose, taip pat kai Produktų negalima pristatyti dėl kitų aplinkybių (ekstremalios situacijos, karantino ar panašių priežasčių). Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisiekia su Klientu ir suderina Produktų pristatymo klausimus.
 • 7.5. Klientui pasirinkus atsiėmimą Pardavėjo prekybos vietose, jis Produktus privalo atsiimti per 30 dienų dienų nuo pranešimo apie galimybę atsiimti Produktus gavimo, nebent Klientas su Pardavėju suderina ar Pardavėjas nurodo kitokį atsiėmimo terminą. Laiku neatsiėmus Produktų, laikoma, kad jie neperduoti dėl Kliento kaltės.
 • 7.6. Klientui pasirinkus Produktų pristatymą jo nurodytu adresu:
 • 7.6.1. Klientas privalo nurodyti tikslią Produktų pristatymo vietą ir užtikrinti sąlygas Produktų iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, pasirūpinti asmenimis, kurie iškraus Produktus ir pan.). Jei sutartu pristatymo laiku ir 10 po jo einančių minučių Kliento nėra jo nurodytu adresu, Produktai laikomi nepristatytais dėl Kliento kaltės. Tokie Produktai grąžinami Pardavėjui ir Pardavėjas su Klientu sutaria kitą pristatymo datą.
 • 7.6.2. Klientas pristatytus Produktus privalo priimti nedelsdamas;
 • 7.6.3. Tuo atveju, kai Klientas (jo įgaliotas asmuo) Produktų pats priimti negali, o Produktai pristatyti bei perduoti nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Produktų pristatymo netinkamam subjektui.
 • 7.7. Priimdamas ar atsiimdamas Produktus, Klientas privalo patikrinti siuntos ar pakuotės būklę, Produktų kiekį, kokybę ir asortimentą, paslaugų suteikimą. Nustačius siuntos/ pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Produktų kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Klientas privalo apie siuntos/ pakuotės pažeidimą pažymėti atsiėmimo ar pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktuose dokumentuose. Tokiu atveju laikoma, kad Produktai pateikti atsiimti ar pristatyti pažeistoje pakuotėje, tačiau Produktų kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir Produktų pristatymas yra atliktas tinkamai.
 • 7.8. Nustačius Produkto kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Klientas gali neatsiimti ar nepriimti tokio Produkto. Apie atsisakymą atsiimti ar priimti Produktą ir rastus pažeidimus Klientas privalo pažymėti atsiėmimo ar pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktuose dokumentuose.
 • 7.9. Klientui atsiėmus Produktą ar priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad Produktai perduoti ar pristatyti nepažeistoje siuntoje/ pakuotėje, Produktų kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o paslaugos, susijusios su Produktu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti.
 • 7.10. Klientas privalo Produktų kokybę patikrinti per 3 kalendorines dienas nuo Produktų perdavimo Klientui dienos, o nustatęs, jog Produktai (jų dalis) turi paslėptų trūkumų, turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo trūkumų pastebėjimo raštu pareikšti Pardavėjui pretenzijas dėl parduotų Produktų paslėptų trūkumų (trūkumų, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Produktų atsiėmimo metu ar Produktų pristatymo Klientui metu).
 • 7.11. Pardavėjas išnagrinėja Kliento pareikštas pretenzijas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų gavimo momento. Pardavėjas turi teisę atsiųsti pas Klientą savo atstovą, kuris patikrina Kliento pretenzijų dėl Produktų kokybės pagrįstumą arba prašyti pristatyti Produktą apžiūrai.
 • 7.12. Jei Klientas neatsiima ar nepriima Produkto nurodytu laiku ir Pardavėjui nepavyksta susisiekti ar suderinti kitos pristatymo ar atsiėmimo datos daugiau kaip 30 dienų nuo Produktų grąžinimo dėl nepristatymo, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Klientui jo sumokėtą Produktų kainą. Produktų pristatymo išlaidos, taip pat kiti mokėjimai susiję su Užsakymo apmokėjimu (pvz. administraciniai mokesčiai) ar Produktų pristatymu, negrąžinami.
 • 7.13. Produktas laikomas perduotu Klientui jam atsiėmus Produktą ar pristačius Produktą Užsakyme nurodytu adresu ir Produktą priėmusiam asmeniui pasirašius Produkto perdavimo - priėmimo dokumentuose.
 • 7.14. Nuosavybės teisė į Produktus, taip pat Produktų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Klientui nuo to momento, kada Pardavėjas perduoda Produktus Klientui.
 • 7.15. Jei Produktai nepristatomi laiku, Klientas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Klientas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl Produktų pavėluoto pristatymo.
 • 7.16. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Produkto pristatymo terminų pažeidimą, jei Produktai Klientui nėra pateikiami ar pateikiami ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžintas Produktas nebus pakartotinai siunčiamas Klientui iki Klientas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

8. GARANTIJA

 • 8.1. Pardavėjo parduodamų Produktai yra tinkamos kokybės, jei:
 • 8.1.1. Produktas atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Produktas, kurį Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;
 • 8.1.2. Produktas tinkamas naudoti tam, kam tokios rūšies Produktai paprastai naudojami;
 • 8.1.3. Produktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Produktams ir kurių Klientas gali pagrįstai tikėtis pagal Produkto pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus.
 • 8.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Produktų perdavimo Klientui momento.
 • 8.3. Klientų-vartotojų įsigytiems Produktams taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų Produktų kokybės garantija.
 • 8.4. Klientų– verslininkų įsigytiems Produktams taikoma gamintojo Produktui nustatyta garantija, o jei ji nenustatyta Pardavėjo – nustatyta garantija, pažymėta prie Produkto ar kitaip nurodyta Klientui.
 • 8.5. Tais atvejais, kai konkrečių Produktų atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja Produktus parduoti Klientui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiais Produktais pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 • 8.6. Esant nekokybiškam Produktui, bendru sutarimu Klientas turi teisę pasilikti Produktą su defektais bei atgauti dalį už tokią Produktą sumokėtos kainos.
 • 8.7. Jei Pardavėjas konkretiems Produktams neteikia garantinės priežiūros paslaugų, tuomet Klientas yra nukreipiamas į garantinės priežiūros centrą:
 • 8.7.1. Jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Produktų siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us);
 • 8.7.2. Jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Klientas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).
 • 8.8. Klientas kartu su garantiniam remontui ar pakeitimui pateikiamais Produktais privalo pateikti Pardavėjui atitinkamą pirkimo sąskaitos kopiją ir, jei Pardavėjas prašo, užpildyti Pardavėjo pateiktą Produktų grąžinimo formą.
 • 8.9. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
 • 8.10. Produktui nustatyta kokybės garantija nėra taikoma, jei paaiškėja, kad Produkto defektai atsirado dėl netinkamo Produkto naudojimo, t. y. dėl savavališko remonto, dėl pakeistos komplektacijos ar pan., buvo nesilaikyta gamintojo nustatytų naudojimo, laikymo ar kitų instrukcijų.
 • 8.11. Paaiškėjus, kad Produktai, išsiųsti garantiniam remontui už Lietuvos ribų, atitinka gamintojo specifikacijas, standartus bei technines sąlygas, nurodytas Produktų techniniuose dokumentuose, ir tinkamai veikia arba kad Produktai buvo pažeisti dėl nuo Kliento priklausančių veiksnių, garantija yra netaikoma ir dėl to Produktams neatliekamas garantinis remontas, Produktų transportavimo ir su tuo susijusias išlaidas Pardavėjui apmoka Klientas.
 • 8.12. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Klientas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

9. KLIENTO - VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR PRODUKTŲ GRĄŽINIMAS

Prekių grąžinimo taisyklės privatiems asmenims rasite čia.

10. KLIENTAMS VERSLININKAMS TAIKOMOS PRODUKTŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Prekių grąžinimo taisyklės verslo klientams rasite čia.

11. PAPILDOMOS PASLAUGOS

 • 11.1. Pardavėjas atlieka Produktų montavimą, paleidimą ar diegimą, tik jei tokia paslauga yra numatyta prie Produkto aprašymo. Tokios Pardavėjo teikiamos paslaugos yra mokamos, nebent prie Produkto aprašymo nurodyta kitaip.

12. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS

 • 12.1. Klientas besinaudojantis el. parduotuve, gali užsiregistruoti ir susikurti paskyrą, per kurią gali teikti Užsakymus, stebėti jų būklę, istoriją bei juos valdyti. Klientas turi teisę paskyroje pridėti savo atstovus ir suteikti jiems prieigą prie paskyros.
 • 12.2. Atliekant registraciją privaloma registracijos formoje suvesti privalomus duomenis. Duomenis, kurie pažymėti kaip neprivalomi, Klientas pateikia savo nuožiūra. Pardavėjas saugumo tikslais gali prašyti atlikti patvirtinimus, susijusius su Kliento paskyra, pavyzdžiui, paprašyti patvirtinti telefono numerį ir pan.
 • 12.3. Klientas yra atsakingas, kad jo registracijos metu pateikti ir vėliau paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis naudojantis svetimais duomenimis yra draudžiama.
 • 12.4. Klientas privalo saugoti prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie bet kokius Kliento informacijos ir/ar duomenų pasikeitimus, pakeisdamas informaciją savo paskyroje. Pardavėjas visada laikys, jog Kliento pateikti registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir/ ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir/ ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
 • 12.5. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Klientui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) neregistruoti Kliento el. parduotuvėje, (ii) panaikinti Kliento registraciją, (iii) apriboti ar sustabdyti Klientui galimybę naudotis paskyros funkcionalumais, taip pat Užsakymų vykdymą, (iv) panaikinti bet kokius Kliento duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas.
 • 12.6. Klientas turi teisę keisti, papildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Klientas netenka galimybės naudotis el. parduotuve kaip registruotas Klientas. Jei po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu Klientas iš naujo užsiregistruoja el. parduotuvėje, jam sukuria nauja paskyra ir senosios duomenys nėra atstatomi.
 • 12.7. Klientas yra atsakingas už registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Parduotuvėje atliekami prisijungus su Kliento duomenimis. Jei Parduotuve naudojasi ir Užsakymus teikia trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Kliento duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Klientu ir Klientui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė.
 • 12.8. Praradus prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu. Taip pat, jei Klientas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo paskyroje. Pardavėjas nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Klientui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Parduotuvės, atliekant Užsakymus, pasinaudojant Kliento duomenimis.
 • 12.9. Kliento ir jo atstovų asmens duomenys tvarkomi kaip nurodyta Pardavėjo Privatumo politikoje.

13. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 • 13.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į interneto svetainę, el. parduotuvę ir ten esantį turinį, įskaitant prekių ženklus, autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, know-how, komercines paslaptis yra saugomos, priklauso Pardavėjui arba Pardavėjas teisėtai jais naudojasi. Joks interneto svetainėje, el. parduotuvėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

14. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

 • 14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akcijas, taikyti nuolaidas Produktams. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama interneto svetainėje, El. parduotuvėje, prekybos vietose ar kitais būdais, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
 • 14.2. Kai Klientas įsigyja Produktą, kurį perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną ir vėliau dėl bet kokių priežasčių grąžina Produktą, Klientui yra grąžinama tik jo už Produktą realiai sumokėta suma.
 • 14.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

15. ATSAKOMYBĖ

 • 15.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Klientas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar pirkimo–pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 15.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip, Pardavėjo atlyginami nuostoliai ribojami Kliento užsakymo, su kuriuo yra susijusi žala, kaina.
 • 15.3. Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar Produktų nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš interneto svetainės, el. parduotuvės ar kitas Pardavėjo naudojamas el. sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo partneriai, paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (veną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.
 • 15.4. Klientas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų teisingumą ir jam kyla visos dėl šių duomenų neatnaujinimo ar netinkamo saugojimo bei naudojimo kylančios neigiamos pasekmės. Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • 15.5. Jei el. parduotuvėje, interneto svetainėje, siunčiamuose pasiūlymuose ar kituose Pardavėjo informacijos kanaluose yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 • 16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.